Google täzelenmelerine Semalt bilen baha beriň: Dogry SEO ölçeglerini başlamaga kömek edýän ýönekeý analitikleri tapyň


Google ýylda birnäçe gezek gözleg algoritmine düýpli üýtgeşmeler girizýär. Bu üýtgeşmeler "esasy täzelenmeler" hökmünde bellidir. Bu möhüm täzelenmeleriň hemmesi, hakykatdanam gözleýän mazmunyňyzy almakdyr. Esasy täzelenmelerden başga-da, Google-yň algoritmine her gün diýen ýaly kiçijik, göze görnüp duran täzelenmeler bar, bu wagtal-wagtal web sahypasynyň reýtingine täsir edip biler.

Geljekde hem uly ýadro täzelenmelerine, hem-de kiçi täzelenmelere taýyn bolmak üçin, Google täzelenmesiniň web sahypaňyzyň reýtingine täsir edýändigini ýa-da üstünlikli ýerleşişiňizi üpjün etmek üçin haýsy çäreleri görüp boljakdygyny görkezeris. Google SERP-lerine. Netijede, her möwsüm sahypaňyza traffigi nädip köpeltmelidigini öwrenersiňiz.

Google Core täzelenmeleri näme?

Esasan, esasy algoritm täzelenmesi Google algoritmine umumy, giňişleýin täzelenmeleri suratlandyrýar. Bu täzelenmeler, adatça, köp web sahypasyna uly täsir edýär.

Adatça gözleg netijelerini gowulandyrmak üçin algoritmdäki ownuk üýtgeşmeler her hepde edilýär. Bu üýtgeşmeleriň köpüsi sahypanyň reýtingine az täsir edýär. Gözleg netijeleri has gowulaşýar we ulanyjylar Google-dan öwrenişişi ýaly iň möhüm gözleg netijelerini almagy dowam etdirýärler.

Google bir makalasynda SERP-lerdäki web sahypalarynda talaplaryň derejesini düşündirdi. Bäsleşik günsaýyn güýçlenýärkä, mazmunyň hiline uly üns berler. Mazmun üçin soraglaryň sanawy ilkinji gezek 2011-nji ýylda neşir edildi.

"Mazmun we hil soraglary" barada käbir esasy soraglar:
 • Berlen mazmunda asyl maglumatlar, hasabatlar, gözlegler ýa-da derňewler barmy?
 • Mazmunda temanyň möhüm doly ýa-da giňişleýin beýany barmy?
 • Mazmuny düşnükli derňewi ýa-da düşnüksiz maglumatlary hödürleýärmi?
2019-njy ýyla çenli iň möhüm täzelenmeler

Aşakdaky synda Google-yň soňky birnäçe ýyldaky iň möhüm täzelenmelerini we reýtinge we gözleg algoritmlerine degişli käbir üýtgeşmeleri görüp bilersiňiz.

2019-njy ýyldan başlap, Google elini aldy we täzelenmeleriň adynyň tutulmagyny isledi. Google-dan geljekdäki täzelenmeleriň hemmesi resmi taýdan yglan edildi we göni Google-yň özi tarapyndan atlandyryldy.

Täzelenme Google tarapyndan 2019-njy ýylyň sentýabr aýynyň esasy täzelenmesi ady bilen resmi taýdan tassyklandy. Resmi Google Hasaby - Google Gözleg Aragatnaşygy - möhüm üýtgeşmeleri yzygiderli yglan edýär we öz gözlegiňiz we reýting algoritmiňiz barada köp düşünje we maglumat berýär.

Google täzelenmesiniň täsir edendigini nädip bilerin?

Google täzelenmesiniň size täsir edýändigini ýa-da ýokdugyny bilmek üçin dürli ölçegleri barlap bilersiňiz we täzelenmäniň web sahypaňyzyň reýtingine täsir edýändigini ýa-da ýokdugyny görüp bilersiňiz.
 • Reýting monitoryňyzda bar bolan mazmun üçin iň möhüm açar sözlere gözegçilik ediň
 • Google Gözleg Konsolundaky traffige gözegçilik ediň
 • Google Analytics-de traffige tomaşa ediň
 • Reýtingdäki bäsdeşleriňiziň ýagdaýyny barlaň
 • Täzeleneninden bäri täze web sahypalary üçin ilkinji gözleg netijeleri sahypasyny barlaň
 • Degişli açar söz üçin gözleg niýetini barlaň.

Derňew we bejermek - Google ýadro täzelenmesinden soň özüňizi nädip üstünlikli ýerleşdirmeli

Soňky täzelenmäniň täsirini duýanyňyzdan soň, bir zat aýratyn möhümdir - köşeşiň. Hiç zada howlukmaň we salkyn kelläňizi saklaň.

Google täzelenenden soň, web sahypasynyň reýtingine täsir edip biljek dürli meseleler ýüze çykyp biler. Iseüze çykýan meseleleri çözmegi aňsatlaşdyrmak üçin, dürli ýagdaýlarda haýsy bejerginiň kömek edip biljekdigini görkezmek isleýäris.

Situationagdaýyňyzy seljereniňizden soň netijeler dürli-dürli bolýar. Taslama tejribämizden iň köp ýaýran alty zady jemledik:
 • Açar sözler, SERP-lerdäki iň ýokarky 3 orundan ikinji sahypa geçdi
 • Google Gözleg Konsolunda we Google Analytics-de traffik durnukly
 • Google Gözleg Konsolunda we Google Analytics-de traffik azalýar
 • Açar sözler SERP-leriň birinji sahypasyndan 3-nji sahypasyna düşýär
 • Täze gelenler SERP-leriň birinji sahypasynda ýerleşýärler
 • Iň möhüm bäsdeşler hem reýtingde yza galýarlar

Açar sözler, SERP-lerdäki iň ýokarky 3 orundan ikinji sahypa geçdi

Maglumat: Google gözleg netijelerinde birinji sahypanyň hiline baha bermek boýunça yzygiderli işleýärkä, açar söz üçin birinji sahypa haýsy reýting faktorynyň agdyklyk edýändigini anyklamak möhümdir.

Bejergi: Açar sözleriň ýa-da açar sözleriň sanawyny azyndan bir hepde synlaň. Köplenç netije bir hepdeden soň kadalaşar we öňki ýagdaýyňyza gaýdyp gelersiňiz.

Reýtingiň peselmegine sebäp bolan ýa-da ýeke-täk adam bolmaz. Bir hepdeden soň reýting kadalaşmasa, täze gelenler üçin degişli açar söz üçin birinji sahypany barlaň. Täze gelenler we weteranlar entek hödürlemedik haýsy mazmuny hödürleýärler?

Anotherene bir möhüm reýting faktory, arka baglanyşyklar. Bäsleşigiňiziň näçe arka baglanyşygynyň bardygyny derňäň we zerur bolsa mazmunyňyzy beýleki degişli web sahypalaryndan baglanyşdyrmak üçin baglanyşyk binasynyň çärelerinden başlaň.
Çykyş tizligini (CTR) barlaň, sebäbi bu ölçeg hem tertipleşdiriji faktor. Geçmişdäki CTR-leri deňeşdiriň - mugt gözleg konsoly bilen - häzirki maglumatlar bilen hem mümkindir. CTR düýpgöter pese gaçsa, Google täzelenmesi gözleg niýetiniň nukdaýnazaryndan täsir edip biler.

CTR-i köpeltmek üçin, ulanyjynyň islegleri ýeterlik derejede kanagatlandyrylmasa, gözleg niýeti boýunça mazmuny optimizirläp bilersiňiz. Zerur bolsa, organiki gözleg netijelerine has köp basmak üçin sözbaşy belliklerini sazlaň.

Google-yň beýleki reýting faktorlary sahypanyň tizligi we web sahypalarynyň ykjam ulanylyşydyr. Sahypanyň işleýşine täsir edip, reýtinge zeper ýetirip biljek uzak wagtlap ýüklemekden gaça duruň. Şeýle hem sahypalaryňyzyň ykjam enjamlarda aňsat görkezilip bilinjekdigine göz ýetirmeli.

Sahypanyň ady hökmünde bellik gözleg motorlarynda üstünlikli reýting almak üçin iň möhüm faktorlardan biridir.

Google Gözleg Konsolunda we Google Analytics-de traffik durnukly

Maglumat: Google-yň köp täzelenmesinden soň, ilkinji seredişde traffik akymy adaty. Sebäbi Google-daky her täzelenişde degişli açar sözlerde ýeňijiler we ýeňilenler bar.

Bejergi: Iň soňky täzelenenleriň we ýeňilenleriň kimdigini biliň. Munuň üçin Google Analytics we Google Gözleg Konsolyny ulanyň. Soňra ýeňiji we utulýan taraplaryň umumylyklaryny kesgitleýärsiňiz we ýeňijä görä "ýitiren mazmunyňyzy" uýgunlaşdyrýarsyňyz.

Google Gözleg Konsolunda we Google Analytics-de traffik azalýar

Maglumat: Google-yň iň soňky täzelenmesinden soň, ýeňiji bolup çykýarsyňyz we web sahypaňyza girýänleri ýitirýärsiňiz. Trafik haýsy sahypalarda azalýar? Aýratyn sahypalar barmy ýa-da web sahypasynyň traffigi azalýarmy?

Bejergi: Aýratyn sahypalar bilen iş salyşýandygyňyza ýa-da täzelenişiň tutuş web sahypasyna täsir edýändigine garamazdan; ilki bilen iň uly ýitgileri başdan geçirýän sahypalaryň mazmunyny sazlaň. Gözleg niýetini we açar söz maglumatlaryňyzy seljermek bilen mazmuny semantik optimizasiýa etmeli.

Açar sözler SERP-leriň birinji sahypasyndan 3-nji sahypasyna düşýär

Maglumat: Google gözleg netijelerinde birinji sahypanyň hiline baha bermek boýunça yzygiderli işleýärkä, açar söz üçin birinji sahypa haýsy reýting faktorynyň agdyklyk edýändigini anyklamak möhümdir.

Bejergi: Hil görkezmeleriniň täzelenme bilen düzedilen bolmagy gaty ähtimal. SERP-leriň birinji sahypasynda täze gelenleri barlaň we mazmunyňyzy şoňa görä sazlaň. Öň bellenip geçilişi ýaly, gözleg niýetine, bar bolan arka baglanyşyklara, şeýle hem içerki baglanyşyklara üns beriň.

Täze gelenler SERP-leriň birinji sahypasynda ýerleşýärler

Fon: Döredilen sahypalary SERP-leriň birinji sahypasyndan täze gelenler çalyşdy.

Bejergi: Täze gelenleriň haýsy mazmuny hödürleýändigini barlaň we mazmunyňyza laýyklaşdyryň. Tigiri täzeden açmak hökman däl. Bar bolan mazmuny, myhmanlaryňyza möhüm goşmaça baha berýän we islenýän öwrülişige alyp barýan gymmatly goşmaçalar bilen gowulaşdyryň.

Iň möhüm bäsdeşler hem reýtingde yza galýarlar

Maglumat: Esasy algoritm täzelenmelerinden soň, Google algoritminiň käbir mazmuna beýlekilerden has köp täsir edýändigi sebäpli, reýting pozisiýalarynda pudaklaýyn üýtgeşiklik bolýar.

Bejergi: Pudagyň ýeňijileriniň kimdigini barlaň we mazmunyňyzyň tapawudyny derňäň. Mazmunyňyzy şoňa görä uýgunlaşdyryň, giňeldiň we mowzuklaryňyza bäsdeşlikden has giňişleýin maglumat beriň.

Indiki möwsümde traffigiňizi nädip köpeltmeli

Möwsümleýin SEO çäreleri, ulanyjylaryň gözlegine we satyn alşyna täsir edýän her ýyl gaýtalanýan wakalar bilen iş salyşýar. Mysal üçin, Ro Christmasdestwo we Pasha ýa-da tomus ýa-da gyş wagty ýaly wakalary öz içine alýar.

Möwsümleýin SEO çärelerini ir meýilleşdiriň

Möwsümleýin önümleri ir satmak üçin SEO çärelerini meýilleşdiriň we gözleg mukdary iň ýokary bolanda web sahypasynyň traffigini ýokarlandyryň.

Täze mazmun böleklerini çap edeniňizde ulanyjy maglumatlaryňyz ýok bolsa, gollanma hökmünde Google Trends ýa-da Google Ads Keyword Planner-den mugt maglumatlary ulanyp bilersiňiz.

Bir mysal bilen başlalyň.

“Frostig GmbH” suw buzlaryny üpjün ediji hökmünde özüni tanatdy we bazara täze suw buzlaryny getirmek isleýär.

“Frostig GmbH” täze möwsümden 35 hepde öň täze mazmun neşir etmegi meýilleşdirýär, şonuň üçin ulanyjylar indiki tomus möwsüminiň beýikliginde gözleg motorlarynda täze suw buz görnüşini tapyp bilerler.

Web sahypasynyň ähli reýting signallarynyň 95% -i diňe takmynan tanalýar. 35 hepde.

Suw buzunyň täze görnüşi üçin mazmun noýabr aýynda çap ediler. Şu nukdaýnazardan, Frostig GmbH web sahypasyny ädimme-ädim optimizasiýa etmek üçin web sahypasyna girýänlerden maglumatlary ýygnaýar - haýsy gaplama ululygy köplenç gözlenýär ýa-da iň köp girýän ýurtdan gelýär.

Birnäçe optimizasiýa çärelerinden soň, gözleg göwrümi iň ýokary bolanda web sahypasy iň ýokary derejä ýetýär.

Möwsümleýin SEO çäreleri üçin Google Trends ulanyň

Gözleg motorlary gözleg meýilleriňizi açýar. Mysal üçin, Google tendensiýalaryny ýa-da Google mahabatlarynyň açar söz meýilleşdirijisini ulanyň we gözleg sözleriniň tendensiýalaryny, baglanyşykly mowzuklary we açar sözleriňiz üçin şuňa meňzeş gözleg talaplaryny görkeziň.

Şeýlelik bilen, gözleg termini üçin gözleg mukdarynyň ýylyň haýsy aýlarynda iň ýokary ýa-da iň pesdigini görüp bilersiňiz. Möwsümleýin wakalara göz döretmek üçin taryhdaky soňky birnäçe ýyl bilen deňeşdiriň.

Şeýle hem, web sahypasynyň mazmunyna degişli açar sözleri goşmak we degişli mowzugyňyzy täzelemek üçin meýilleşdirijiniň açar söz ideýalaryny we Google Trends-dan şuňa meňzeş gözleg talaplaryny ulanyp bilersiňiz.

Açar söz: çaklaýjy SEO
Bu gün ertir hakda pikir ediň we gaýtalanýan wakalaryň mümkinçiligini öwreniň. Annualyllyk gaýtalanýan gözlegleri öz içine alýan mazmuny meýilleşdiriň we dörediň. Munuň üçin başarnykly başarnyk gerek däl.

Siziň artykmaçlygyňyz: Geljekde möhüm boljak mowzuklar we gözleg sözleri üçin web sahypaňyzy öňünden optimizirleseňiz, bäsleşigiňizde aýgytly öňdebaryjy bolarsyňyz.

Geljekdäki wakalar üçin mazmuny maksatly täzelemek we giňeltmek, sahypanyň üstünde işleýän gözleg motorlaryna hem signal berýär. Mazmunyň yzygiderli täzelenmegi, esasanam gyssagly gözlegler üçin möhüm reýting ölçegidir.

Iň ýokary gözleg göwrümi bilen wagty ulanyň

Önüme bolan isleg artanda we gözlegiň mukdary bilen gözleg netijeleriniň arasyndaky gatnaşygy henizem pes bolanda möwsümleýin SEO çäreleri bilen ýokary derejä ýetiň. Bu gowy reýtingleriň we ýokary basmagyň nyrhlaryny ýokarlandyrýar.

Yetöne entek elýeterli bolmadyk täze önüm üçin mazmuny döredenimde näme bolýar?

Gaýgy etme!

Dükanyň eýesi bolsaňyz we mahabatlandyrylan önümiňiz ýok bolsa, haçan elýeterli boljakdygyny düşündiriň. Şeýlelik bilen, gelýänleriňizi we potensial müşderileriňizi lapykeç etmersiňiz.

Bu ýagdaýy öz peýdasyna ulanyň.

Mysal üçin, gelýänleriňize ýakyn wagtda boljak üýtgeşmeler we teklipler barada habarly bolmak üçin habar býulletenine abuna ýazyp bilersiňiz. Şeýlelik bilen, şol bir wagtyň özünde täze öňdebaryjylary gazanyp bilersiňiz.

Möwsümleýin SEO çäreleri üçin maglumatlary bahalandyrmak

Ulanyjylaryň öz wagtynda gözleýän mazmunyny çap etmek üçin her möwsümden ýygnan maglumatlara baha beriň we deňeşdiriň. Collectedygnan maglumatlaryňyza üns bilen baha beriň we biri-biri bilen deňeşdiriň.

Deňeşdireniňizde, pasyllaryň arasyndaky wagt aralyklarynyň üýtgewsizdigine göz ýetiriň.

Has takygy, munuň manysy: 1-nji möwsümde ýanwar-maý aýlaryny 2-nji möwsümde mart-iýul aýlary bilen deňeşdirmäň.

Mysal üçin, tomus möwsümine ünsi jemleýän bolsaňyz, her möwsüm üçin maý-awgust aýlaryndaky maglumatlary deňeşdirmeli.

Netije

Gözleg ýa-da reýting algoritmindäki täzelenmeler web sahypasynyň operatorlarynyň taýýarlamaly üýtgeşmelerini getirýär. Her täzelenişde ýeňijiler we ýeňilenler bar. Theeňijileriň biri bolmak üçin ýaryş bilen aragatnaşygy ýitirmäň, täzelenip durmaly we gözleg motorlaryndaky reýtingleriňize yzygiderli baha bermeli. Şeýle hem, web sahypaňyzyň netijeliligini barlap bilersiňiz Semalt AutoSEO. SEO ölçeglerini elmydama mümkin boldugyça ir meýilleşdirmek möhümdir. Sebäbi, bu size her möwsümde ýaryşdan hemişe öňde durmaga mümkinçilik berer.mass gmail